ПРОЕКТИ

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“.